قالب وبلاگ
زنان ورزشکار
 


تفاوت های فیزیولوژیکی زن و مرد تاثیرات متفاوتی بر روی توانایی هر یک از این دو جنس می گذارد که به پاره ای از آن ها اشاره می کنیم :1
1- تفاوت : اندازه قلب زنان از مردان کوچکتر است .
تاثیر : بازده قلب زنان در حین ورزش کمتر از مردان می شو د ( حدود 10 درصد)
2-تفاوت : وزن زنان ؛ کمتر از مردان است . (حدود 10-12 کیلو)
تاثیر : چون کاهش وزن مربوط به توده عضلانی است موجب کاهش قدرت زنان نسبت به مردان میشود .  
3تفاوت : قد زنان نسبت به مردان کوتاه تر است ( حدود 7-10 سانتی متر )
تاثیر : بلندی قد مردانم  موجب افزایش سیستم اهرمی بدن آنان نسبت به زنان می شود .
4 تفاوت : مرکز ثقل بدن درزنان پایین تر از مردان است .
تاثیر : انجام مهارت های ورزشی ،بویژه حفظ تعادل در زنان بهتر از مردان انجام می گیرد .
5 تفاوت : میزان چربی زنان بیشتر از مردان است ( حدود 5/4-5/6 کیلو چربی زنان بیشتر است ) .
تاثیر : خاصیت شناوری زنان در هنگام شنا بهتر از مردان است ولی قدرت بدنی آنان در سایر رشته ها کمتر از مردان میباشد 

6 تفاوت : حفره لگن زنان نسبت به مردان پهن تر و بزرگ تر است همین طور قفسه سینه و شانه های زنان باریک تر از مردان است .
تاثیر :- تعادل بدن در زنان نسبت به مردان بیشتر است .
- میزان تهویه درهنگام ورزش در مردان بیشتر از زنان است .
7 تفاوت :اندازه یا طول استخوان های بلند در زنان اندکی کمتر از مردان است .
تاثیر : کارایی مهارت دویدن درمردان بهتر از زنان میشو د.
8 تفاوت :اندازه جدار شکم زنان از مردان بیشتر است ( به دلیل قرار گرفتن دستگاه تناسلی و تولید مثل زنان درجدارشکم )
تاثیر :این امر موجب کاهش مهارت های ورزشی مثل پریدن در زنان می شود.
9 تفاوت : میزان یااندازه سطوح مفصلی زنان اندکی کمتر ازمردان است .
تاثیر : میزان تحرک و انعطاف پذیری زنان حین فعالیت ورزشی بیشتر ازمردان می شو د
10 تفاوت مقدار هموگلوبین خون زنان کمتر از مردان است . ( حدود 15 درصد هموگلوبین زنان کمتر است )
تاثیر : حمل اکسیژن درمردان حین فعالیت ها یورزشی بهتر از زنان صورت می گیرد .
11 تفاوت :تعداد میتوکندری هر فیبر عضله در زنان کمتر از مردان است م.
تاثیر :توان سیستم هوازی در زنان کمتر از مردان می شود .
12 تفاوت : میزان آهن بدن زنان کمتر از مردان است ( به علت خونریزی درعادت ماهانه )
تاثیر حمل اکسیژن حین فعالیت ورزشی مشکل تر می شو د.
13 تفاون :قدرت عضلات زنان کمتر ازمردان است ( حدود 30-40 درصد )
تاثیر :این امر موجب افزازایش کارایی بیشتر مردان در اغلب رشته ها ی ورزشی قدرتی میگردد.
14 تفاوت : هورمون جنسی زنان استروژن و هورمون جنسی مردان تستوسترون است .
تاثیر :استروژن موجب افزایش بافت چربی درزنان و تستوسترون موجب افزایش بافت عضلانی درمردان می شود .
15 تفاوت :ضربان قلب زنان اندکی بیشتر از مردان است .
تاثیر : خستگی عضله قلب هنگام فعالیت ها ی ورزشی زوردتر عارض می شود .
16 تفاوت : حجم ضربه ای در زنان کمتر از مردان است ( چون عضله قلب زنان کوچک تر است ) .
تاثیر : برای رساندن اکسیژن مورد نیاز به هنگام فعالیت ها ی ورزشی در زنان قلب باید تعداد بیشتری بزند .
17 تفاوت :تعداد تنفس درزنان بیشتر از مردان است .
تاثیر : کارایی سیستم تنفسی مردان بهتر از زنان می شو د .
18 تفاوت : هنگام ورزش برون ده قلبی در زنان بیشتر از مردان است ( چون مقدار هموگلوبین خون زنان کمتر است و قلب تعداد ضربان بیشتری دارد)
تاثیر :حین فعالیت های ورزشی میزان کارایی سیستم قلبی -عروقی مردان نسبت به زنان بیشتر می شود.
19 تفاوت : فشار خون زنان قبل از یائسگی اندکی کمتر از مردان و بعد از یائسگی اندکی بیشتر از مردان است .
تاثیر :این امر موجب افزایش کارایی سیستم قلبی -عروقی مردان نسبت به زنان می شود.
20 تفاوت: حداکثر تفاوت اکسیژن خون سرخرگی و سیاه رگی درزنان پایین تر از مردان است .
تاثیر :حین فعالیت ورزشی میزان کارایی سیستم قلبی -عروقی مردان نسبت به زنان بیشتر می شود.
21 تفاوت :ظرفیت حیاتی زنان کمتر از مردان است ( احتمالا علت آن مربوط به عضلات تنفسی است که قدرت آنها درمردان بیشتر اززنان است )
22 تفاوت تنفس در زنان سطحی و در مردان بهتر از زنان می شود.  
تاثیر : حین ورزش کارایی سیستم تنفسی مردان بهتراز زنان می شود .
23 تفاوت :بلوغ جنسی در زنان زودتر از مردان شروع می شود.
تاثیر :انجام مهارت های ورزشی در سنین پایین تر برای زنان بهترازمردان امکان پذیر است .
24 تفاوت : میزان تولید انرژی به صورت هوازی درزنان کمتر از مردان است .
تاثیر :استقامت و تحمل زنان در فعالیت های ورزشی کمتر از مردان است .
 25 تفاوت :میزان تولید انرژی به صورت غیر هوازی در زنان کمتر از مردان است .
تاثیر : میزان قدرت زنان در فعالیت ها ی ورزشی کمتر از مردان است .
26 تفاوت : سطح تحمل اسید لاکتیک خون در زنان نسبت به مردان کمتر است ( زیرا حجم توده عضلانی زنان کمتر است ).
تاثیر : زنان در فعالیت ها ی ورزشی کمتر می توانند از سیستم غیر هوازی استفاده کنند .
27 تفاوت : زنان هنگام فعالیت ورزشی کمتر از مردان باکمبود آب در بدن روبرو میشوند( پدیده DEHYRATION  ) .
تاثیر : تعداد الکترولیت های  بافت های متعاقب ورزشی در زنان کمتر از مردان به هم می خورد .
28 تفاوت : حین فعالیت ورزشی میزان عرق ریزی بدن در زنان کمتر از مردان رخ می دهد ( علت آن احتمالامربوط به هورمون جنسی استروژن است )  
تاثیر :فعالیت ها ی ورزشی در هوای گرم برای زنان مشکل تر از مردان است .
29 تفاوت :مقاومت بدن زنان درمقابل سرما بیشتر از مردان است ( به دلیل وجود چربی بیشتر در بدن زنان )
تاثیر :فعالیت های ورزشی در محیط سرد مثل اسکی و شنا برای زنان راحت تر از مردان می باشد .
30 تفاوت : میزان انعطاف پذیری بافت های زنان بیشتر از مردان است .
تاثیر :زنان باظرافت بیشتری قادر به انجام مهارت های ورزشی هستند .
31 تفاوت : میزان  حداکثر مصرف اکسیژن در زنان کمتر از مردان است ( زیرا حجم خون زنان کمتر است )
تاثیر :موجب کاهش تحمل و استقامت زنان میشود .
32 تفاوت : زنان به هنگام ورزش ، بیشتر از عضلات بین دنده ای استفاده می کنند ، ولی مردان بیشتر از عضلات دیافراگم و عضلات شکم سود میبرند .
تاثیر : این امر موجب افزایش کارایی سیستم تنفسی مردان می شود .
33 تفاوت : حداکثر تهویه ریوی درزنان کمتر از مردان است .
تاثیر : قدرت و کارایی فعالیت ها ی ورزشی درزنان محدودتر از مردان می شود.
34 تفاوت : زنان در دوران فعالیت ها ی ورزشی خود شرایط ویژه ای دارند ( عادت ماهانه بارداری )
تاثیر :  دوران فوق موجب  ایجاد وقفه درفعالیت ها ی ورزشی و احتمالاباعث کاهش آمادگی جسمانی زنان می شود  
35 تفاوت :مقاومت زنان در مقابل عوامل محیطی مثل سرما ، خون ریزی ، کمبود خواب و ... بیشتر از مردان است  .
تاثیر : زنان فعالیت ها ی ورزشی را در شرایط نامساعد بهتر ازمردان انجام می دهند .مانند شنا در آب سرد .
36 تفاوت : چربی ذخیره در مردان درناحیه شکم و درزنان درناحیه سینه باسن و ران است .
 تاثیر :تجمع چربی در باسن و ران در زنان هنگم دویدن تاثیر منفی می گذارد .
37 تفاوت :هنگام تمرینات باوزنه عضلات زنان مثل مردان حجیم نمی شود ( به علت نبودن هورمون جنسی تستوسترون در زنان )
تاثیر فالیت های ورزشی قدرتی زنان بر خلاف مردان موجب عضلانی شدن بدن نمی شود.
38 تفاوت : میزان حجم خون در زنان کمتر از مردان است .
تاثیر : زنان در فعالیت ها ی ورزشی به خون بیشتری نیاز دارند .
39 تفاوت : رشد سیستم استخوانی زنان نسبت به مردان زودتر به پایان می رسد .
تاثیر استخوان زنان ظریف تر ا زمردان می شود.
40 تفاوت ضخامت و حجم استخوان زنان کمتر از مردان است .
تاثیر : تحمل فشار استخوان ها زنان در فعالیت های ورزشی کمتراز مردان است.
41 تفاوت : توان و تحمل فشار ها ی روحی و عصبی در زنان بیشتر از مردان است .
تاثیر :زنان در فعالیت ها ی ورزشی به ویژه در مسابقات استقامتی بیشتر از حد توان تلاش و کوشش می کنند .
42تفاوت : به اعتقاد اکثر کارشناسان زنان از نظر روحی و روانی نسبت به مردان حساس تر و عاطفی تر هستند .
تاثیر : بروز خشونت ها ی عمدی در ورزش زنان کمتر از مردان مشاهده می شود .
43 تفاوت : زنان بیشتر از مردان در معرض صدمات و  ضایعات ورزشی هستند .
تاثیر : در نتیجه ، مصدومیت ها ی ورزشی موجب کاهش آمادگی زنان می شود.
44 تفاوت : پوکی استخوان ( استئوپروز) در زنان بیشتر از مردان مشاهده میشود .( علت آن عدم ترشح هورمون جنسی استروژن پس از یائسگی است )
تاثیر : امکان بروز پوکی استخوان متعاقب قطع ناگهانی فعالیت ها ی ورزشی در زنان بیشتر از مردان است .
45 تفاوت :احتمال مرگ ها ی ناگهانی درحین ورزش درزنان ، کمتر از مردان است ( احتمالا به دلیل وجود هورمون جنسی استروژن ر زنان است ) .
تاثیر : بروز حوادث ناگهانی ورزشی برای زنان درفعالیت ها ی ورزشی کمتر از مردان است .

[ دوشنبه 7 شهریور‌ماه سال 1390 ] [ 01:32 ب.ظ ] [ بهاره شجاعی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

آمار سایت
<